DEMATERIALIZACJA AKCJI JPM HOLDING S.A.

DEMATERIALIZACJA AKCJI JPM HOLDING S.A.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe oraz wszelkie prawa z nimi związane. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wyboru podmiotu dokona Walne Zgromadzenie Spółki w drodze Uchwały. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.jpmholding.pl, w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

Dnia 01 marca 2021 r. utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

Harmonogram procesu dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

  1. Podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
  2. Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
  3. 5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
  4. Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji: z dniem 01 marca 2021r.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki JPM HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) albo pocztą kurierską na adres siedziby Spółki tj. Al. Lipowa 21/3, 53-124 Wrocław lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Kontrahentów JPM HOLDING Spółka Akcyjna pod adresem ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.


Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgody Akcjonariusza i dołączenie jej do składanych dokumentów.
„Zgoda Akcjonariusza” - pobierz załącznik [pdf]

Wezwanie nr 1 z dn. 04.01.2021r

Zarząd JPM HOLDING S.A. informuje , że w dniu 4 stycznia 2021r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1/2021(6146) poz.68 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce.

Wezwanie nr 1 - pobierz załącznik [pdf]

Wezwanie nr 2 z dn. 20.01.2021r

Zarząd JPM HOLDING S.A. informuje , że w dniu 20 stycznia 2021r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 12/2021(6157) poz.4016 drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce.

Wezwanie nr 2 - pobierz załącznik [pdf]

Wezwanie nr 3 z dn. 04.02.2021r

Zarząd JPM HOLDING S.A. informuje , że w dniu 4 lutego 2021r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23/2021(6168) poz.8185 trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce.

Wezwanie nr 3 - pobierz załącznik [pdf]

Wezwanie nr 4 z dn. 22.02.2021r

Zarząd JPM HOLDING S.A. informuje , że w dniu 22 lutego 2021r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 35/2021(6180) poz.12427 czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce.

Wezwanie nr 3 - pobierz załącznik [pdf]

Wezwanie nr 5 z dn. 15.03.2021r

Zarząd JPM HOLDING S.A. informuje , że w dniu 15 marca 2021r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2021(6195) poz.17646 piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce.

Wezwanie nr 3 - pobierz załącznik [pdf]