INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Polityka prywatności JPM Holding S.A. we Wrocławiu

Informacje wstępne

JPM Holding S.A. we Wrocławiu w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności danych osobowych klientów, swoich pracowników, kontrahentów i partnerów. W celu zapewnienia transparentności procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszej Polityce, przedstawiamy Państwu, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, informujemy komu dane udostępniamy oraz jakie prawa, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Państwu przysługują.

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest JPM Holding S.A. we Wrocławiu, Al. Lipowa 21/3, 53-124 Wrocław.

 

 

Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych osobowych

JPM Holding S.A. we Wrocławiu pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  3. prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w szczególności:
    a) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Bezpieczeństwo

JPM Holding we Wrocławiu chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Środki bezpieczeństwa wdrażane są sukcesywnie w oparciu o wyniki analizy ryzyka, przy uwzględnieniu postępu technologicznego.

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego, a także w związku z zabezpieczeniem interesu Państwa oraz Administratora danych, tj. do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 

 

Prawa podmiotu danych i Administratora

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione nam dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Niemniej, informujemy, iż udostępnione przez Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rozpatrzenie wniosku o realizację ww. praw jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.