INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY JPM HOLDING S.A.

Zarząd JPM HOLDING S.A. informuje, iż w związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji i utratą z dniem 01 marca 2021 r. mocy prawnej przez papierowe dokumenty akcji, w dniu 01.09.2020r. została podpisana Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska  Spółką Akcyjną - Biurem Maklerskim z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723; NIP 896-000-56-73; REGON 930041341, które prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy JPM HOLDING  S.A. w formie elektronicznej.

Wyboru podmiotu dokonało Zwyczajne Walne Zgromadzenie JPM HOLDING S.A. w drodze Uchwały.